ICCO-alliantie

De ICCO cooperatie staat niet alleen in haar werk tegen armoede en onrecht in de wereld. In vijftig jaar heeft zij een (inter)nationaal netwerk van maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennisinstituten gebouwd. Daaruit zijn ook enkele strategische allianties voortgekomen.

De belangrijkste alliantie voor ICCO in Nederland is de ICCO-alliantie. Edukans, Kerk in Actie, Oikocredit, Prisma, SharePeople en ICCO zijn in 2005 een alliantie gestart. Daar voegden zich in 2010 Yente en het Zeister Zendingsgenootschap aan toe. De acht organisaties delen dezelfde uitgangspunten, waarden en achterban in Nederland. Samen combineren zij jarenlange ervaring en een diversiteit aan relaties en partners in ontwikkelingslanden. De alliantie kan effectiever en doelmatiger werken, een gezamenlijk programma uitvoeren en samenwerken in lobby- en fondswerving. 

Drie alliantie leden, te weten Kerk in Actie, Prisma en Edukans hebben in november 2012 de ICCO coöperatie opgericht. Daarmee wordt de samenwerking geïntensiveerd. ICCO is de werkorganisatie van de coöperatie.

Missie
De missie van de ICCO-alliantie is werken aan een wereld waarin mensen in waardigheid en welzijn kunnen leven. Zij richt zich op zes hoofdthema's

  •  Eerlijke Economische Ontwikkeling
  •  Conflicttransformatie en Democratisering
  •  Klimaat
  •  Voedselzekerheid
  •  Onderwijs
  •  Gezondheidszorg en HIV/Aids

 

ICCO concentreert zich op de eerste vier thema’s. De alliantie werkt in 41 landen aan deze thema's. Het werk wordt gefinancierd uit bijdragen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, institutionele donoren zoals de Europese Unie, bedrijven en particulieren.